REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK

W PRZEDSZKOLU NR 2

im. JANA BRZECHWY W SŁAWNIE


Regulamin opracowano w oparciu o :Ustawy z dnia 07wrzesnia 1991 r o systemie oświaty

( z późn . zmianami);rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997r ( Dz.U. nr12 poz. 67 z 1997r); rozporządzenie MENiSz dnia 08 listopada 2001r ( Dz.U. nr 135 poz.1516z 2001r.; rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r ( Dz.U. Nr 6 poz.69z 2002 r).

 

§1

 

1. Organizatorem wycieczek i spacerów jest Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie.
2. W organizowaniu wycieczek przedszkole może współpracować z Radą Rodziców Przedszkola nr 2 w Sławnie, ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami , które zajmują się krajoznawstwem i turystyką.
3. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo – dydaktycznych i poza nimi.
4.Działalność ta obejmuje następujące formy :

§2


1.Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu .
2.Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku ich potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia , sprawności fizycznej , stopnia przygotowania i umiejętności.
3.Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczne.
4.W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
5.Dzieci niepełnosprawne o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych mogą brać udział w wycieczkach , spacerach ,a organizatorzy powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§3

1.Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy , zwiedzanych obiektów , norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.
2. Program wycieczki , lista uczestników , osoba odpowiedzialna – kierownik wycieczki , lista opiekunów muszą być zatwierdzone co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem wycieczki przez dyrektora przedszkola.
3.Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej deklaracji rodziców.
4.Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5.Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.
6. Wyżywienie podczas wycieczki zapewnia przedszkole.

§4

1.Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestników.
2.Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki są : kierownik wycieczki i opiekunowie grup, opieka ma charakter ciągły.
3.Miejscem zbiórki i odbioru dzieci jest przedszkole.
4.Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania , dojazdu do punktu docelowego.
5.W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w przedszkolu.
6.Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy ,śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.
7.Na wycieczkę , dłuższy spacer należy zabrać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.
8. Każdy wyjazd dzieci autokarem wymaga kontroli pojazdu przez policję.

§5

1.Dyrektor przedszkola nadzoruje właściwą zgodną z prawem organizację wycieczki.
2.Do podstawowych zadań dyrektora przedszkola należy:

3.Plan finansowy wycieczki po zaopiniowaniu przez rodziców dzieci biorących w niej udział zatwierdza dyrektor oraz rada rodziców.
4.Plan finansowy musi określić ogólny koszt wycieczki oraz koszt jednego uczestnika .
5.Kierownik i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
6.Rozliczenia wycieczki dokonują organizatorzy .
7.Dowodami finansowymi są przede wszystkim rachunki, faktury , bilety wydane przez uprawione do tego rodzaju działalności podmioty gospodarcze w wyjątkowych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionych wydatkach.

 

§6

1.Kierownikiem wycieczki przedszkolnej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.
2. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy :
- opracowanie szczegółowego harmonogramu wyciecz oraz wypełnienie karty wycieczki
- zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
- zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania ,
- określenie zadań dla poszczególnych opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu,
- zaopatrzenie w sprawny sprzęt i apteczkę pierwszej pomocy,
-dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki i rozliczenie po jej zakończeniu

 

§7

 

1.Opiekunami w czasie spaceru , wycieczki są nauczyciele, pracownicy przedszkola oraz rodzice biorący udział w wycieczce lub spacerze.
2. Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę sprawuje jedna osoba na 15 dzieci( w przypadku grupy integracyjnej 2 osoby).
3.Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej 1 osoba na 10 dzieci( w przypadku grupy integracyjnej co najmniej 2 osoby).
4. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy :

 

1.Uczestnikami wycieczki i spaceru są dzieci uczęszczające do przedszkola.
2.Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki , spaceru należy:

 

§9

 

1. Uczestników wycieczki lub spaceru obowiązuje odpowiedni stój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.
2.Wyjście poza teren przedszkola lub wyjazdu na wycieczkę wymaga zgody dyrektora przedszkola i musi być odnotowane w zeszycie wyjść poza teren przedszkola oraz w zajęć.

§10

 

1.Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor przedszkola wspólnie z radą pedagogiczną .
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 01.09.2010r