Załącznik do Zarządzenia nr 3 /2012 Dyrektora Przedszkola nr 2, im. Jana Brzechwy w Sławnie z dnia 28.02. 2012

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO SŁAWNO

 

Podstawa prawna:

1.   Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty( Dz. U. z 1991r, Nr 95, poz. 425

z późniejszymi zmianami)

2.   Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)

3.   Rozporządzenie MENiS z dn. 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania dzieci do publicznych szkół i przedszkoli oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych ( Dz. U z 2004 r Nr 26 poz. 232)

4.   Statut przedszkola

§ 1

 

Rekrutacja dzieci do Przedszkoli w Sławnie, zwanych dalej „ Przedszkolami”, dokonywana jest zgodnie z przepisami statutu przedszkola oraz według zasad określonych niniejszym Regulaminem.

§2

 

1. Do Przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 8 roku życia, zamieszkałe na terenie miasta Sławno. Do Przedszkola nr 4 im. Krasnala Halabały w Sławnie przyjmowane są również dzieci w wieku 1-3 lat.

2. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka do przedszkola, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:

1.      od 01 marca do 31 marca danego roku – wydawanie i przyjmowanie przez przedszkole kart zgłoszenia

2.      od 02 kwietnia do 17 kwietnia danego roku – rozpatrywanie przez Międzyprzedszkolną Komisję Rekrutacyjną złożonych kart, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1

3.      18 kwietnia danego roku - wywieszenie na tablicach informacyjnych przedszkoli imiennych listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych:

a) 18 kwietnia danego roku listy dzieci z terenu miasta Sławno

b) 14 maja danego roku listy dzieci z terenu gminy Sławno oraz innych gmin

4.     do 27 kwietnia danego roku - składanie odwołań do dyrektora przedszkola

5.     do 8 maja danego roku - rozpatrzenie odwołań przez dyrektora i udzielenie informacji odwołującym się.

 

4. Jeżeli koniec terminów określonych w ust. 3 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa w najbliższy następny dzień powszedni.

 

§3

1. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje dyrektor bez rozpatrywania kart przez Komisję Rekrutacyjną

2. W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą:

1) Dyrektor Przedszkola – jako przewodniczący Komisji

2) 1 przedstawiciel Rady Rodziców – członek

3) przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek

3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje rekrutacji dzieci zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów , statutu oraz niniejszego Regulaminu .

§ 4

1.   Funkcję koordynatora Międzyprzedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej pełnić będzie dyrektor Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka , który zobowiązany jest między innymi do:

1) zapewniania warunków organizacyjno -administracyjnym dla pracy komisji

2)zawiadomienia wszystkich członków Komisji o terminach jej posiedzeń .

2.   Przepis §2 ust.3 stosuje się odpowiednio.

3.   Międzyprzedszkolna Komisja Rekrutacyjna kończy pracę po sporządzeniu list dzieci przyjętych oraz dzieci nieprzyjętych – która będzie listą rezerwową .

4.   W przypadku pozostania wolnych miejsc w przedszkolu po zakończeniu rekrutacji przez Międzyprzedszkolną Komisję Rekrutacyjną , dalszą rekrutację prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna danego przedszkola lub dyrektor przedszkola

§ 5

1.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci wg następującej kolejności:

1) dzieci 5 letnie odbywające roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

2) dzieci 6 letnie

3) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących

4) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji

5) dzieci z rodzin zastępczych

6) dzieci , których rodzice deklarują całodzienny pobyt dziecka- minimum 7 godzin - oboje rodziców pracujących( z wyjątkiem dzieci 5 i 6 letnich)

7) dzieci z rodzin wychowujących więcej niż troje dzieci

       2. W przypadku występowania wolnych miejsc, po zakończeniu rekrutacji we wszystkich przedszkolach, mogą być do nich przyjęte dzieci z terenu gminy Sławno oraz innych gmin

§ 6

1. Tryb pracy Międzyprzedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję na pierwszym posiedzeniu.

§ 7

1.      Nie zgłoszenie się zakwalifikowanego dziecka do Przedszkola w dniu 1 września danego roku szkolnego i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu pięciu dni roboczych skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola. Miejsce to zajmie kolejne dziecko z listy rezerwowej.

2.      W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora w miarę posiadanych wolnych miejsc.

3.      Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola na dany rok szkolny podpisują
z dyrektorem przedszkola „ Umowę korzystania z usług przedszkola”

4.      Traci moc Regulamin Rekrutacji Dzieci do przedszkoli prowadzonych przez gminę miasto Sławno z dnia 28.02.2011r

5.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2012r.