NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  75-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
GODZINY DOSTĘPNOŚCI         NAUCZYCIELI
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   

           
         
- RADA RODZICÓW -
 

 

Rok szkolny 2023 / 2024

Rada Rodziców liczy 8 osób

W skład Rady Rodziców wchodzą:

Przewodnicząca: Caroline Roth
Zastępca:   Martyna Kuczun
Skarbnik: Ewelina Kielar
Komisja rewizyjna: Anna Mrowicka
  Paulina Mrozewska
Członkowie: Monika Niester
Justyna Myszorek
    Karolina Wrzesień

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZEDSZKOLA NR 2
IM. JANA BRZECHWY SŁAWNIE

 I . POSTANOWIENIA OGOLNE:
1. Regulamin został opracowany na podstawie :
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256,
 poz. 2572, z późniejszymi zmianami).
 - Ustawy z dnia 10 luty 1996 r o samorządzie terytorialnym( Dz. U. z 1996 r Nr 13,
 poz. 74 z późniejszymi zmianami).
2. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem przedstawicielskim rodziców,
 współdziałającym z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną oraz organizacjami i
 instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań statutowych szkoły.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności., który nie może być sprzeczny
 ze Statutem przedszkola.
 
 II. CELE I ZADANIA
 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę
 i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym, dydaktycznym.
 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola w celu ciągłego podnoszenia jakości pracy
 placówki.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora, rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich
 istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej
 pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
 5.Współdzialanie z pozostałymi organami przedszkola w celu stworzenia jak najlepszych
 warunków rozwoju wychowankom.
 6.Pomoc w organizacji i poprawie warunków pracy przedszkola.
 7. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w
 rodzinie , przedszkolu, środowisku lokalnym.
 8. W celu wspierania działalności przedszkola , gromadzenie funduszy z dobrowolnych
 składek oraz innych źródeł , a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy.
 9.Opiniowanie koncepcji pracy placówki.
 10.Opiniowanie programów wychowawczo – dydaktycznych przyjętych na dany rok
 szkolny.
 12. Podejmowanie uchwał w porozumieniu z radą pedagogiczną w sprawie programów
 profilaktycznych oraz programu wychowawczego .
 13.Wyrażanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola.
 14.Wyrazanie opinii dotyczącej pracy nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień
 awansu zawodowego.
 15.Występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego, oraz
 organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
 sprawach dotyczących pracy i funkcjonowania przedszkola.
 16. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
 wychowania przedszkola.
 
 
III. TRYB POWPŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZLONKÓW RADY RODZICÓW.
 
1. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym spotkaniu rodziców w danym roku szkolnym.
2. Rada rodziców powinna składać się z co najmniej dwóch przedstawicieli poszczególnych oddziałów.
3. Propozycje poszczególnych kandydatów zgłaszają rodzice .
4. Wybór następuje w głosowaniu tajnym.
5. Rada rodziców składa się z : przewodniczącego , zastępcy, trzech osób stanowiących komisję rewizyjna ,oraz członków.
6. Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący, zastępca , sekretarz i skarbnik,
Zespół ten stanowi prezydium rady. Na wniosek rady rodziców w porozumieniu z dyrektorem przedszkola w jego pracach mogą brać udział także inne osoby.
7. Osoby wymienione w ust. 5 wybierane są z przedstawicieli rodziców poszczególnych
grup na pierwszym spotkaniu rady.
8. W posiedzeniu rady rodziców uczestniczy dyrektor przedszkola z głosem doradczym.
9.  W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatorów członkowie
 rady pedagogicznej.
10. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze
- złożenia rezygnacji , która wymaga akceptacji rady rodziców
- odwołania na wniosek rodziców lub członków rady po uprzednim przegłosowaniu
 zwykłą większością głosów
 
 IV. ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW
 
 ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
 
1.      Kierowanie całokształtem rady rodziców.
2.      Opracowanie projektu planu wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zamierzeń rad grupowych oraz zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola.
3.      Współdziałanie z wszystkimi członkami rady rodziców, włączenie ich do realizacji planu pracy.
4.      Zwoływanie i prowadzenie spotkań rady rodziców.
5.      Kierowanie działalnością finansową rady rodziców.
6.      Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.
 
ZADANIA ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW
 
1.      Wspieranie przewodniczącego we wszystkich obowiązkach wynikających z regulaminu rady rodziców.
 
 ZADANIA SKARBNIKA RADY RODZICÓW
 
1. Czuwanie nad rytmiczną realizacją plany finansowego i prawidłowym oraz celowym
gospodarowaniem funduszami rady rodziców.
 
2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady.
 
 ZADANIA SEKRETARZA RADY RODZICOW
 
1.      Opracowanie harmonogramu prac i zebrań rady rodziców oraz organizacyjne ich
 przygotowanie.
2.      Prowadzenie dokumentacji i korespondencji rady oraz zapewnienie prawidłowego ich
Przechowywania.

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADYRODZICÓW
 
1.      Dokonywanie dwa razy w roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w
 kasie rady rodziców.
2.      Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej rady rodziców.
 
ZASADY DZIALALNOSCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW
1.      Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
2.      Wysokość składki na rzecz rady rodziców w kolejnym roku szkolnym ustala się na ogólnym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
3.      Na wniosek rady rodziców po odbyciu się zebrań grupowych i zasięgnięciu opinii rodziców mogą być zorganizowane zajęcia dodatkowe w przedszkolu.
4.      Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
5.      Rada rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
6.      Rodzice wpłacają deklarowaną składkę miesięcznie lub w dwóch ratach pierwszą do końca grudnia drugą do końca marca.
7.      Pieniądze wpłacane są na konto rady w banku PKO BP. Oddział Sławno lub przyjmowane na druku KP.
8.      Fundusze rady rodziców oraz obrót gotówki są księgowane.
9.      Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego.
10.  Rada Rodziców może zatrudnić na umowę – zlecenie osoby do wykonywania określonych zadań.
11.  Fundusze rady rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek , pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, polecenia koncertów , teatrzyków, wycieczek , imprez okolicznościowych , zakup upominków , warsztatów dla rodziców i pedagogów itp.
12.  Rada rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.
13.  Rada rodziców ustala wysokość pogotowia kasowego na dany rok szkolny.
 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.      Kadencja rady rodziców trwa jeden rok.
2.      W skład rady rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami rady rodziców w roku poprzednim.
3.      Przewodniczący rady rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej rady rodziców wszystkie sprawy ( łącznie z finansami),
Zwiazanymi9 z działalnością rady rodziców.
4.      Decyzje o rozwiązaniu rady rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków rady rodziców.
5.      Decyzją dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na spotkaniu rady.
6.      Regulamin obowiązuje wszystkich członków rady rodziców.
7.      Spotkanie rady rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący, w spotkaniu powinna uczestniczyć co najmniej polowa członków.
8.      Rada Rodziców podejmuje wnioski i uchwały. Jeżeli uchwala rady jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem przedszkola , dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni uzgadnia z radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
9.      Spotkania rady rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.
10.  Protokół ze spotkania sporządza sekretarz lub osoba wskazana przez prowadzącego.
 
 
REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM : 15.09.2010r

 

Prawa i obowiązki rodziców

Rodzice mają prawo do:

 1. Zgłaszania uwag dotyczących usprawniania pracy przedszkola w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-14.00 u dyrektora placówki.
 2. Zgłaszania uwag dotyczących spraw dziecka do wychowawcy grupy.
 3. Korzystania ze spotkań indywidualnych z nauczycielem prowadzącym pracę w grupie, do której uczęszcza jego pociecha w wyznaczonym dniu tygodnia.
 4. Wnioskowania w sprawach tworzenia warunków materialnych przedszkola.
 5. Zapoznania się z zadaniami podejmowanymi przez przedszkole dotyczące realizacji planu rozwoju, planu wychowawczego.
 6. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat dziecka.
 7. Uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznaniu trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy (spotkania ze specjalistami, lekarzami, psychologiem itp.).
 8. Poznawania działań innowacyjnych prowadzonych na terenie przedszkola.

Rodzice mają obowiązek:

 1. Przestrzegać Statutu Przedszkola.
 2. Zaopatrzyć dziecko w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce - dostarczenie ich do przedszkola w ustalonym terminie.
 3. Terminowo uiszczać opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu. Wpłatę za bieżący miesiąc należy dokonać do 10-go dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy zgodnie z informacją podaną w zeszycie od intendenta.
 4. Informować o przyczynach nieobecności dziecka w dniu poprzedzającym.
 5. Respektować uchwały Rady Pedagogicznej.
 6. Przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola przez osobę pełnoletnią i trzeźwą zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.
 7. Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole.
 8. Ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Stosować się do zarządzeń Dyrektora placówki.
 10. Dbać o higienę i estetyczny wygląd dziecka - ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udziału w różnorodnych zajęciach.
 11. Wspomagać przedszkole przy realizacji przyjętych zadań.
 
facebook
KRONIKA

Copyright © 2008-2021 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.