NASZ PATRON
INFORMACJE OGÓLNE
  KONTO PRZEDSZKOLA
  KONTO RADY RODZICÓW
  HISTORIA I MISJA
  KADRA
  RADA RODZICÓW
NASZE OSIĄGNIĘCIA
  70-LECIE PRZEDSZKOLA
KĄCIK URODZINOWY
KONTAKT
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
KĄCIK FILMOWY
 
 
DLA RODZICÓW
   
 
 

wychowawca: mgr Agata Sekulska-Hope
nauczyciel: mgr Monika Kroplewska
język angielski: mgr Anna Majewska
woźna: Justyna Zych

 
 
 
 
 
 

MAJ

• Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;
• Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;
• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;
• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.
• Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt - owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;
• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;
• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;
• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.
• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;
• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;
• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;
• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;
• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych - miłość.
• Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;
• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;
• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola - podstawowe czynności;
• Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;
• Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
• Poznanie kraju należącego do UE – WŁOCHY.

 
GALERIA
KRONIKA

Copyright © 2008-2019 Przedszkole nr 2 w Sławnie. Designed & Code by Sylwia Roman.